ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

І. ЗАПИСВАНЕ

Чл. 1. (1) Записването за организирано пътуване е възможно по да се осъществи чрез телефон, факс или интернет, чрез туристическия агент в

страната или директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА.

(2) Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след попълване на бланка за записване /резервационна бланка/ и внасяне на депозит.

І І. ВИЗИ

Чл.2. (1) За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да  съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му

предостави необходимите документи /резервации, ваучери, билети и др./. По искане на Потребителя Туроператорът подготвя и внася документите в 

съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора всички изискуемиот Посолството документи, както и да

заплати таксите за визата. Не представянето на документите и незаплашането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако това е

необходимо, се счита за отказ от пътуването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА.

В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат.

Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл. 28 от ЗТ.

 

ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ.

Чл.3. (1) Плащането се извършва в лева в брой или по банков път по сметката на ТУРОПЕРАТОРА и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на 

плащането (в случай, че организираното пътуване е с цена обявена във чужда валута).

(2) Ако не е упоменато друго, размерът на депозита, дължим от ПОТРЕБИТЕЛЯ е в размер на  30 % (тридесет на сто) от общата  цена на организираното 

пътуване. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

(3) Окончателно плащане на съответното организирано пътуване се извършва 20 (двадесет) дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго.

(4) Ранните записвания са валидни при резервация и плащане, направени в рамките на обявените промоционални дати.

(5) Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване, се заплащат до съответната дата по стандартни цени.

(6) В случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване, Туристът резервирал и заплатил пакет за ранно записване 

губи 100 % (сто процента) от внесената сума.

(7) Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално 

заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.

(8) Увеличението на пакетната цена е възможно, но не по-късно от 15 дни преди деня на пътуването при наличието на една от следните причини:

покачване на цените на горивата, промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, 

промяна на валутните курсове, възникнали след подписване на договора.

(9)  ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата 

по чл.3, ал.8 от настоящите Общи условия.

(10) В тези случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

- да приеме промяната в пакетната цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума;

- да не приеме промяната в пакетната цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.

(11) В случай на отказ от пътуването по предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ в 7-дневен срок получава връщане на платените суми.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.4. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

1. Да предостави в съответствие с общите условия по този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2. Да осигури задължителна медицинска застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ за пътуванията извън страната по стандартните условия на действащите 

застрахователните дружества и предостави на Потребителя оригинал или копие на застрахователната полица по застраховката преди началото на

пътуването.

3.  По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу  допащане да го застрахова за други рискове по време на пътуването.

 

Чл. 5.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените

срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно

оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена  на

пътуването, депозитът не се връща.

Чл. 6.ТУРОПЕРАТОРЪТ представя на Потребителя преди началото на пътуване сертификат за застрахователен договор по чл.42 от ЗТ.

Чл. 7. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или

нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.

 

Чл. 8. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни 

причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 

Чл.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на

майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

 

Чл.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

1. При пътуванията извън България да  осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, лична карта/, оформени в съответствие със 

законите на посещаваната страна и на Р България.

2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи

нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата.

Ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено сьгласие от другия родител.

3.  Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4.  Да спазва законите на страната, за която пътува.

5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине 

съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания. 

 

Чл.11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор

на трето лице, при условие, че то отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред 

ТУРОПЕРАТОРА за  заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето.Третото лице декларира върху договора,

че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията му и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването 

преди приемането на прехвърлянето. 

 

V. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ  

Чл.12. Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от 

международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, отговорността на

ТУРОПЕРАТОРА е в  рамките на тези ограничения.

 

Чл.13. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на 

непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени

суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/.

Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

 

Чл.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията

на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:  забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини,

анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, загуба или повреда на багажа по време на пътуването,

отказ на упълномощените органи да издадат виза на последния.

Чл.15. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди,причинени от неизпълнение или неточно изпълнение  на настоящия Договор, ако 

причините за това се дължат на:

1. Потребителя

2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

3. непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при 

добросъвестно изпълнение на задълженията им.

Чл.16. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи 

отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

 

Чл.17. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от Договора за организирано пътуване, той е длъжен да 

уведоми незабавно Потребителя. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни 

след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените 

от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно 

предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без

 промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на 

Договора за организирано пътуване.

 

Чл.18. Приемането на промените по предходния член се удостоверява с допълнително споразумение към Договора за организирано пътуване. 

 

Чл.19. В   слчучаите, посочени в чл. 17,  ПОТРЕБИТЕЛЯТ може  да е откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да 

избира една от следните възможности:

1. Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;

2. Да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ  е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или

3. Да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.

Чл.20. (1) В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа

следните неустойки:

1. при пътуване в чужбина:

а) до 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки 

б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.

г) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването

д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването

е) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването

2. при пътуване в страната:

а) до 20 дни преди датата на пътуването без неустойки  

б) от 19 до 14  дни преди датата на пътуването -  в размер на депозита

в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването

г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването

д) по-малко от З дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.

(2) При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в

съответствие със сроковете на анулация и в размерите по ал. 2, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

(3) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, 

вкючително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

(4) При подаване на документи с неверни данни и неспазване  на сроковете от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да

 анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.

 

VІ. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.21. (1) Всички спорове, касаещи  изпълнение на тези Общи услувия и Договора за организирано пътуване се решават по взаимно съгласие на 

страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

(2) В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми Туроператора или доставчика на услугите на ТУРОПЕРАТОРА с оглед 

своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

(3). В случаи, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при

предоставянето на услугата. Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 

5 дни след края на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от 

ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:

(4) Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. 

Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и

ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

(5) Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се

предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги 

ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

(6) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

VІ. РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.22. (1) Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора във връзка при настъпили съществени изменения на

обстоятелствата, при които същият е бил сключен.

(2) Всяко споразумение за изменение или отправено уведомление от страните за прекратяване на договора са извършени в писмена форма.

(3) При изменение на договора правата и задълженията на страните се запазват във вида, за който те са подписали писмено споразумение.

При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на всички възникнали между тях 

финансови взаимоотношения.